DOC. DR DUŠAN ŠKILJEVIĆ

Specijalista dermatovenerologije

Doc. dr Dušan Škiljević je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu, gde je položio specijalistički ispit iz dermatovenerologije, odbranio magistarsku tezu i doktorsku disertaciju.

Zaposlen je u Klinici za dermatovenerologiju Kliničkog centra Srbije, trenutno je na poziciji zamenika direktora Klinike i načelnika odeljenja. Takođe, angažovan jekao docent pri Katedri dermatovenerologije Medicinskog fakulteta u Beogradu. Pored osnovne nastave za studente medicine, drži nastavu i na doktorskim i specijalističkim studijama, studijama za medicinske sestre, kao i akademskim specijalističkim studijama na Farmacutskom fakultetu.

Bio je mentor u većem broju studentskih i diplomskih radova. Učestvovao je kao predavačpo pozivu na većem broju domaćih i međunarodnih konresa, kao i na  brojnim seminarima kontinuirane medicinske edukacije. Autor je i koautor većeg broja radova koji su publikovani u domaćim i stranim časopisima i zbornicima radova. Dr Škiljević  je saradnik je na projektu Ministarstva za nauku  Republike Srbije od 2011. godine.

Član je Udruženja dermatovenerologa Srbije, Dermatovenerološke sekcije Srpskog lekarskog društva, gde je bio i sekretar Sekcije (2003-2004) i član Predsedništva (2003-2008, 2014-), zatim Evropske Akademije za Dermatovenerologiju, Međunarodnog društva za dermoskopiju i Evropskog udruženja za kutani lupus erythematosus. Trenutno je potpredsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije.