ASS DR VLADIMIR ARSENIJEVIĆ

Specijalista opšte i urgentne hirurgije 

 

Dr Vladimir Arsenijević rođen je u Lazarevcu 21.12.1970. godine gde je pohađao osnovnu i srednju školu sa  odličnim uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je školske 1996/97.  Tokom studiranja uključivan je u  više naučno istraživačkih radova i sa istima učestvovao na kongresima studenata Medicine i Stomatologije bivše Jugoslavije. 

Po završenom lekarskom stažu i položenom stručnom ispitu, zaposlio se 1998. godine u Centru za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije. 

Specijalizaciju iz opšte hirurgije započeo je 1998. godine, a specijalistički ispit položio je 2003. godine.

Opšti magisterijum, grupa hirurška anatomija, upisao je 1997. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmeni magistraski ispit položio je 2008. godine sa odličnim uspehom, magistarski rad odbranio je 2009. godine.

Studije uže specijalizacije urgentne hirurgije na Medicinskom fakultetu u Beogradu upisao je 2013/2014. godine i 2015. stekao naziv specijaliste ugrentne hirurgije, a doktorsku tezu odbranio je 2018. godine stekao i zvanje doktora nauka. 

Dr Vladimir Arsenijević trenutno radi kao specijalista opšte hirurgije na IV hirurškom odeljenju Klinike za urgentnu hirurgiju Urgentnog centra Kliničkog centra Srbije i načelnik je prijemnotrijažne sužbe. Godine 2015. Izabran u zvanje Kliničkog asistenta za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom (opšta hirurgija-urgentna hirurgija). 

Član je Srpskog Lekarskog Društva, član Međunarodnog udruženja hirurga, gastronetrologa i onkologa (International Association of Surgeons, Gastroenterologist and Oncologist, IASGO), učesnik je brojnih domaćih i međunarodnih kongresa iz Anti-aging medicine.